Dziękujemy za wzięcie udziału w konkursie
OK
Konkurs został zakończony,
dziękujemy za wzięcie udziału
Administratorem danych osobowych uczestników konkursu „Wygraj warsztaty makijażowe z Eryką Sokólską” (dalej: „Konkurs”) jest Coty Eastern Europe sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 34 A. Jeśli jako uczestnik Konkursu masz jakiekolwiek pytania odnośnie przetwarzania przez nas Twoich danych lub chcesz skorzystać ze swoich uprawnień, związanych z przetwarzaniem danych osobowych, skontaktuj się z nami. Do Twojej dyspozycji jest adres e-mail: data_privacy@cotyinc.com.

Twoje dane zebrane w celu udziału w Konkursie oraz poinformowania o jego wyniku, są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”), jako informacje niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem, w związku z akceptacją przez Ciebie regulaminu Konkursu.

Podanie Danych Osobowych do udziału w Konkursie jest dobrowolne ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie, z zastrzeżeniem, że ich niepodanie, podanie niepełnych lub podanie chociażby częściowo nieprawdziwych bądź nieprawidłowych danych osobowych uniemożliwia udział w Konkursie lub będzie podstawą do odmowy wydania nagrody.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, wydania nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcach, w tym realizacji ewentualnych postępowań związanych ze złożeniem reklamacji oraz przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa. Okres przetwarzania danych osobowych uczestników, którzy wygrali nagrodę w Konkursie zakończy się z upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończył się okres trwania Konkursu (w związku z obowiązkiem przechowywania dokumentacji podatkowej).

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in. agencjom marketingowym, podmiotom świadczącym usługi IT, ale tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji ww. celu. Dane osobowe osób nagrodzonych mogą zostać przekazane firmie kurierskiej w celu wysyłki Nagrody.

Masz prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia ich przetwarzania. W celu realizacji jednego ze swoich praw skontaktuj się z nami na adres podany powyżej.

Bezpieczeństwo Twoich danych jest dla nas priorytetem, jeśli jednak uznasz, że przetwarzając Twoje dane osobowe naruszamy przepisy RODO, masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

OK

Proszę wypełnić wskazane pola
OK
Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Coty Estern Europe sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 34a. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email data_privacy@cotyinc.com. Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO w celu Pani/Pana uczestnictwa w Konkursie „Wygraj warsztaty makijażowe z Eryką Sokólską”. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania oraz złożenia skargi do organu nadzorczego. Chce Pani/Pan uzyskać więcej informacji o tym jak Coty Estern Europe sp. z o.o. przetwarza Pani/Pana dane osobowe? Dowiedz się więcej
 
 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!
e-mail: konkurs@konkursmaxfactor.pl